Övrig information av vikt för alla parter

På den här sidan lägger vi in blandad information av vikt till dig som arbetar inom någon av Samspelets parter.

Den här översikten är framtagen för att veta hur varje part inom Samspelet ställer sig till att delta i möten när enskilda individer är med och det råder sekretess.

Den kan vara till hjälp innan SAFOS kommer igång. SAFOS är förkortning för Samarbetsplattform för offentlig sektor som Försäkringskassan fått i regeringsuppdrag att ta fram. Den digitala mötestjänsten som är framtagen heter Jitsi Meet. Förhoppningsvis blir den driftsatt under hösten 2023.

Översikt digitala individmöten för Samspelets parter

 

I torsdags 230615 fick vi beskedet, vi har tillsammans med alla samordningsförbund i Värmland, Dalarna och Gävleborg fått godkänt på den gemensamma ESF-ansökan som lämnades in i början av april med Värmlands projektparaply i spetsen.

Projektet kommer att gå under namnet Lärande och utveckling >>FINansiell SAMordning. Beviljat ESF-stöd är 23 495 648 kr och projekttiden är 230901-260831.

Den 18-19 oktober ska alla förbundschefer ha en gemensam kick-off och efter det kommer mer information att komma ut till er parter vad gäller innehåll och aktiviteter i projektet.

Målet med projektet är följande:

Resultat: Deltagande samordningsförbund och deras samverkansparter erbjuder ett effektivare myndighetsgemensamt stöd till de personer som är i behov av samordnad rehabilitering för att kunna komma in på arbetsmarknaden och egen försörjning.

Långsiktig effekt: Personer i behov av samordnad rehabilitering får stöd som leder till snabbare inträde på arbetsmarknaden och egen försörjning.