Social hållbarhet

År 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030. Denna innehåller 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling som ska vara nådda år 2030.

Den sociala dimensionen handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, rättigheter och behov.
Ökad social hållbarhet handlar bland annat om att minska skillnader i hälsa, ökad jämlikhet
Samordningsförbundens huvuduppdrag är att samverka i arbetslivsinriktad rehabilitering med individens behov i fokus.
Samspelet arbetar för att behålla och förbättra den sociala hållbarheten där jämställdhetsintegrering genomsyrar allt arbete.

Forskning visar att det är viktigt för individers hälsa att delta i arbetslivet, att tillhöra ett sammanhang, att bidra till samhället, att känna sig behövd och ha en egen försörjning.
Att en individ når egen försörjning är också viktigt för samhället – allas bidrag till skatteintäkter behövs för att bibehålla välfärdssamhället.

Vi tror att alla har en kunskap och en kompetens som behövs i samhället.
Med rätt stöd och anpassning kan de flesta arbeta 100 % av sin arbetsförmåga!
Vi vet att arbetsgivare, både inom privat och offentlig sektor, är ser mervärden av en bredare rekrytering!

Samspelets fokusmål

Samspelet är aktiva inom merparten av de 17 globala målen men har särskilt fokus på: 

Nr 1: Utrota fattigdom i alla dess former.

Nr 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande i alla åldrar.

Nr 5: Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors ställning.
Här ingår att bidra till upptäckten av Våld i nära relationer

Nr 8: Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Delmål: Alla män och kvinnor, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, ska nå full och produktiv sysselsättning med anständiga villkor samt ha en likvärdig lön för arbetet.