Samspelets samordnade individuella planSAMSIP

Behöver en samordning ske från flera parter för att få en gemensam plan?
En tidig samordnad rehabiliteringsplan innebär stora vinster för individen och för samhället samt för involverad personal.
Ansvarig handläggare/vårdpersonal initierar en SAMSIP, alternativt kan Du som enskild individ göra det själv.
Den gemensamma planen tydliggör allas ansvar utifrån en helhetssyn på de behov av stöd som individen har.

SAMSIP-ombud

SAMSIP-ombud finns utsedda hos våra myndigheter och vården. Uppdraget är att underlätta spridning av kompetens om SAMSIP och om aktuella kontakter och kontaktvägar hos parterna.
Stegens processledare arrangerar lokala nätverksträffar minst en gång per termin för kompetensutveckling.

Avvikelse Samspelet använder du för att för att påvisa om brister i samverkan förekommer, vilket är en möjlighet att tidigt undanröja gnag i samverkan och öka möjligheter för förbättring.
Guldkorn i samverkan är ett sätt att sprida hur samverkan är när den är som bäst.