Styrning och ledning

Samspelet ägs av Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Region Värmland och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn. Förbundet leds av en styrelse av representanter från varje ägare, där kommuner och region representeras av politiker och Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan av tjänstemän.

Varje finansierad insats/projekt har sin specifika styrgrupp utsedd bland chefer lokalt med angränsande verksamhet.

Lokala samverkansgrupper, med chefer, träffas några gånger per termin för att diskutera lokal behov av samverkan kring medborgares behov.

Samordningsförbundet Samspelet tillförs årligen medel från parterna där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen står för 50 %, Region Värmland 25 % och ingående kommuner 25%. Tilldelningen baseras på försörjningsmått och befolkningsunderlag.

Styrelse

Styrelsen ansvarar för och beslutar om förbundets mål och riktlinjer. Styrelsen sammanträder 6-7 gånger per år.
Två veckor innan styrelsemötet har presidiet möte för att förbereda mötet. Presidiet har även mandat att besluta i mindre frågor av allmän art. Presidiet består av Samspelets ordförande, vice ordförande och förbundschef. Styrelsen avger delårsrapport och årsredovisning till sina ägare varje år.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen utgörs av lokala chefstjänstemän eller motsvarande som har valts ut av var och en av de samverkande medlemmarna. Gruppen är ett viktigt forum för dialog om behov av samverkansinsatser och bereder ärenden till styrelsen.

Beredningsgruppen, tillsammans med förbundschefen, förbereder ärenden som ska upp till styrelsen för beslut. Gruppen är ett viktigt forum för dialog om samverkan kring medborgares behov.

Förbundschef

Samordningsförbundets förbundschef har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

Kansli

Förbundets kansli arbetar med utveckling och uppföljning, strategiska frågor, ekonomi, administration och kommunikation samt fungerar som mötesplats för de samverkande myndigheterna.