Våld i nära relationer

Regeringsuppdrag i syfte att förbättra upptäckten av våld och stödinsatser till våldsutsatta

VI STÄLLER FRÅGAN!

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket att verka för förbättrad upptäckt av våld m.m. med utgångspunkt i Socialstyrelsens plan 2019-2021.
Regeringsuppdraget omfattar NNSFinsam och sju samordningsförbund.
Samspelet är ett av pilotverksamheterna.

 

Samordningsförbunden involveras med fördel i arbetet att upptäcka våld då de är en rikstäckande struktur för samverkan mellan kommun, region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Med våld avses här: Våld i nära relationer, Hedersrelaterat våld och förtryck samt Sexuellt våld oberoende av förhållandet mellan gärningsperson och våldsoffer.

 

Det gemensamma arbetet innebär att samverkan i frågor om:
– rutiner och metoder för upptäckt av våldsutsatthet och våldsutövande
– övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd hänvisning till socialtjänst,
hälso- och sjukvård samt rättsväsende för berörda individer och
– förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter.
– pilotverksamheten kommer utvärderas av Jämställdhetsmyndigheten

 

Jämställdhetsmyndigheten ska ansvara för den övergripande samordningen, uppföljning och redovisning samt stödja NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund)  och där utvärdera förbundens pilotverksamheter för upptäckt av våld.

För Samspelet gäller:
– Att rutinmässigt använda ett frågeformulär om 7 frågor om våld till besökare inom Samordningsförbundens ordinarie operativa samarbete i insatserna Stegen Karlstad och             Stegen Kristinehamn
– Stöd och handledning ges under tiden

Kontaktpersoner
Meta Fredriksson-Monfelt, Förbundschef  meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se
Camilla Nykvist, Projektledare Stegen Karlstad camilla.nykvist@karlstad.se
Camilla Holmberg, Projektledare Stegen Kristinehamn camilla.holmberg@arbetsformedlingen.se

 

Mer information finns på
www.nnsfinsam.se

Samspelets broschyr Broschyr Våld i nära Samspelet 200108

Handbok för praktiskt arbete  Handbok 201015