Våld i nära relationer

Regeringsuppdrag i syfte att förbättra upptäckten av våld och stödinsatser till våldsutsatta

VI STÄLLER FRÅGAN!

 

Våldet i Corona-tid 200408

 

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket att verka för förbättrad upptäckt av våld m.m. med utgångspunkt i Socialstyrelsens plan 2019-2021.
Regeringsuppdraget omfattar NNSFinsam och sju samordningsförbund.
Samspelet är ett av pilotverksamheterna.

 

Samordningsförbunden involveras med fördel i arbetet att upptäcka våld då de är en rikstäckande struktur för samverkan mellan kommun, region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Med våld avses här: Våld i nära relationer, Hedersrelaterat våld och förtryck samt Sexuellt våld oberoende av förhållandet mellan gärningsperson och våldsoffer.

 

Det gemensamma arbetet innebär att samverkan i frågor om:
– rutiner och metoder för upptäckt av våldsutsatthet och våldsutövande
– övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd hänvisning till socialtjänst,
hälso- och sjukvård samt rättsväsende för berörda individer och
– förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter.

 

Jämställdhetsmyndigheten ska ansvara för den övergripande samordningen, uppföljning och redovisning samt stödja NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund)  och där utvärdera förbundens pilotverksamheter för upptäckt av våld.

Regeringen har avsatt högst 1 000 kr till NNS och pilotverksamheterna.

 

För Samspelet gäller:
– Projektet pågår i 18 månader med start i oktober.
– Bas- och metodutbildning om våld – Två halvdagar samt ytterligare utbildningstillfällen och konferenser för påfyllning, utbyte och dialog
– Uppstartskonferens den 10/10 tillsammans med representanter från alla deltagande Samordningsförbund, NNS, regeringskansliet, Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen,      Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket mfl.
– Framtagande av material som stöd för de som använder frågor om våld och tar hand om svaren samt för de som ska svara på frågor om våld.
Tex affischer, informationsbroschyrer om olika stöd- och behandlingsresurser, checklistor etc
– Att rutinmässigt använda ett frågeformulär om 7 frågor om våld till besökare inom Samordningsförbundens ordinarie operativa samarbete i insatserna Stegen Karlstad och             Stegen Kristinehamn
– Stöd och handledning ges under tiden och Pilotverksamheten kommer utvärderas av Jämställdhetsmyndigheten

 

Kontaktpersoner
Meta Fredriksson-Monfelt, Förbundschef  meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se
Caroline Elfman Projektledare Stegen Karlstad  caroline.elfman@karlstad.se
Camilla Holmberg Projektledare Stegen Kristinehamn camilla.holmberg@arbetsformedlingen.se

 

Mer information finns på
www.nnsfinsam.se