Styrning och ledning

Organisation

Samspelet leds av en styrelse bestående av representanter från varje medlem, där kommuner och Region representeras av politiker och Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan av tjänstemän.

Styrelsen ansvarar för och beslutar om förbundet mål, riktlinjer och budget.
Samordningsförbundets förbundschef har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

 

Samordningsförbundet Samspelet tillförs årligen medel från parterna där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen står för 50 %, Region Värmland 25 % och ingående kommuner 25%. Tilledelningen baseras på försörjningsmått och befolkningsunderlag.

 

Samspelets styrelse år 2021, ordinarie ledamöter
Karlstad kommun;       Per-Inge Lidén,  ordförande (MP)
Försäkringskassan;     Pernilla Mattsson, vice ordförande
Arbetsförmedlingen;  Björn Eriksson
Hammarö kommun;  Margareta Ivarsson (C)
Kristinehamns kommun; Eric Hesselius (L)
Grums kommun;        Anders Leander (S)
Region Värmland;     Kenth Carlsson (KD)

Ersättare:
Karlstads kommun:    Christian Norlin (S)
Försäkringskassan;    Erika Karlsson
Arbetsförmedlingen;  Lena Hertzberg
Hammarö kommun;  Emil Joelsson (M)
Kristinehamns kommun; Lars Nilsson (S)
Grums kommun;       Ulrika Jacobs (M)
Region Värmland;     Andreas Johansson (S)

 

Presidie
Per-Inge Lidén (MP) och Pernilla Mattsson (FK)

 

Beredningsgruppen
Beredningsgruppen utgörs av lokala chefstjänstemän eller motsvarande som har valts ut av var och en av de samverkande medlemmarna. Gruppen är ett viktigt forum för dialog om behov av samverkansinsatser och bereder ärenden till styrelsen.

Arbetsförmedlingen; Lena Näslund, sektionschef
Försäkringskassan: Linda Matstoms, samverkansansvarig
Region Värmland: Anna-Karin Törnqvist, utvecklingsledare öppenvård
Annika Noleryd, enhetschef öppenvård psykiatri
Karlstads kommun; Jessica Granbom, avdelningschef IFA
Hammarö kommun; Ulrika Vitalis, verksamhetschef IFO
Grums kommun; Pernilla Pettersson, enhetschef IFO
Kristinehamns kommun; Veronica Andersson, AME-chef
Anne Söderman, enhetschef IFO

 

Kansli
Förbundets kansli arbetar med strategiska frågor, sköter ekonomi, administration, kommunikation och fungerar som mötesplats för de samverkande myndigheterna. Kansliet har även ett utvärderings- och uppföljningsansvar.

Meta Fredriksson-Monfelt, Förbundschef
Ulrica Matthed Bergström, Arbetsgivarkoordinator/verksamhetsutvecklare
Martin Hector, Utvärderare/analytiker

 

Lokal samverkansgrupp
Lokala chefer ingår i den lokala samverkansgruppen i syfte att diskutera gemensamma frågor för ökad välfärd.

 

Styrgrupp
Varje finansierad insats har en styrgrupp utsedd bland chefer lokalt alternativt att beredningsgruppen är styrgrupp.