Styrelse & Organisation

Samspelet har en styrelse som är egen juridisk person, vilket innebär att styrelsen är högsta beslutande och förvaltande organ.
Styrelsen beslutar om mål, riktlinjer och budget till olika projekt.
Budget- och  verksamhetsuppföljning är en stående punkt liksom utveckling av förbundet och dess verksamhet.
Förbundsordningen styr arbetet.
I styrelsen ingår politiskt valda representanter från varje medlemspart.

 

Samspelets styrelse år 2021
Per-Inge Lidén,  ordförande
Pernilla Mattsson, vice ordförande
Björn Eriksson, ledamot
Margareta Ivarsson,  ledamot
Eric Hesselius,  ledamot
Anders Leander,  ledamot
Kenth Carlsson, ledamot

Erika Karlsson, ersättare
Lena Hertzberg,  ersättare
Christian Norlin,  ersättare
Emil Joelsson, ersättare
Lars Nilsson, ersättare
Ulrica Jacobs, ersättare
Andreas Johansson, , ersättare

 

Förbundschef
Förbundschefen arbetar på uppdrag av förbundets styrelse för att planera och genomföra arbetet i förbundet  och stå för verkställigheten av styrelsens beslut.
Arbetet utgör även att vara sammankallande för beredningsgruppen, styrgrupper och lokala grupper samt företräda förbundet.

 

Beredningsgruppen
Högre chefer från Samspelets medlemmar/parter ingår i Beredningsgruppen.
I uppdraget ingår att främja samverkan och samordning mellan våra parter, bevaka kvinnors och mäns behov av insatser, bidra i gemensam utveckling,  projektera för nya insatser samt följa upp och utvärdera pågående insatser.

 

Lokal samverkansgrupp
Lokala chefer ingår i samverkansgruppen i syfte att diskutera gemensamma frågor för ökad välfärd.

 

Styrgrupp
Beredningsgruppen eller en lokal samverkansgrupp kan utses till styrgrupp för pågående insatser.