SAMSIP-ombud

SAMSIP-ombud finns på våra parters enheter

Syftet är att SAMSIP-ombuden ska stödja övriga handläggare i att tidigt kalla till gemensamma möten när behov finns av samordnings mellan flera parter.
De arbetar också med kvalitetssäkring inom samverkan genom att avvikelserapportering sker om samverkan/samordnings inte fungerar.

I beslutat underlag står att:

 • SAMSIP-ombudet är kompetensbärare internt och externt
  Genom att kompetens om SAMSIP finns hos varje part så finns kunskapen för lärande nära dem som arbetar och problembilder kan fångas tidigare för vidare åtgärder
 • Sprida kompetensen och utbilda internt om SAMSIP
  Initiera SAMSIP TIDIGT med tidiga gemensamma insatser mellan flera parter om samordning behövs.
 • Arbeta med och utbilda i avvikelsehantering för kvalitetssäkring och lärande samt för åtgärdsdiskussion på strukturell nivå.
  Avvikelse ska skrivas så snart inte arbetet fungerar enligt plan. Avvikelsen lämnas till ansvarig chef.
  Avvikelseanmälningarna inom insatserna tas med till respektive styrgrupp.
  Naturligtvis ska handläggare själva ta tag i de vardagliga problemen och lösa tillsammans, så långt det är möjligt, på operativ nivå.
 • Möjliggöra integrerad samverkan genom ett påtagligt instrument med kvalitetssäkring