PåGång

I Samspelets PåGång har du möjlighet att öka din hälsa och ditt välbefinnande med hjälp av ledarledd fysisk aktivitet i grupp. Du deltar också på föreläsningar inom närliggande ämnen.
PåGång är ett första steg, av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, med målet att ge dig en värdefull förberedelse och start inför egen försörjning.

Är du mellan 18 – 64 år och har ersättning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen eller är utförsäkrad från våra trygghetssystem och riskerar att bli passiviserad och isolerad?
Bedömer du att du trots fysisk-, psykisk och/eller social ohälsa, kan göra en livsstilsförändring mot ökad hälsa och kanske även kan få en ökad arbetsförmåga genom deltagandet?
Då är du välkommen till PåGång!

Du kommer att träffa en hälsoutvecklare i ett första samtal för att kartlägga din hälsosituation. Ni lägger tillsammans upp en individuell plan utifrån ditt behov mot målet ökad hälsa.
Beslutet om du kommer med i PåGång tas av samordnare tillsammans med en handläggargrupp där alla fyra partners ingår. Intagningen sker löpande.

Samordnare
Mia Eriksson, 054-15 88 29, 076-816 50 30
maria.eriksson3@karlstad.se