Förbundsordning

Förbundsordningen anger inriktningen för samverkansarbetet och kan jämställas som förbundets “lagstiftning”.

I förbundsordning ska följande regleras; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, uppgifter och beslutanderätt, personal, initiativrätt, samråd, kungörelser, andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader, styrning och insyn, budget och verksamhetsplan, mandattid för revisorer, utträde, likvidation och upplösning, tvister, ersättning till ledamöter och ersättare, revisorer och revisorsersättare, arkivtillsyn, förbundets bildande, regler för utträde,likvidation och upplösning.

Förbundsordningen ska beslutas av ingående parters högsta beslutande organ.

 

Under oktober 2013 har styrelsen beslutat om en ny förbundsordning.
Den stora förändringen innebär att varje medlem har en röst istället för som tidigare att varje part har en röst.
Medlemmarnas fullmäktigen och högsta beslutande organ han tillstyrkt den nya förbundsordningen.
Den nya förbundsordningen gäller från maj 2014.

 

 

Förbundsordning Samspelet från maj 2014