ExperioWorkLab Esf-projekt

Projekt Omställning – pilotprojekt finansierat av Samordningsförbunden i Värmland
övergår till ExperioWorkLab då Värmland beviljats drygt 30 Mkr för fortsatt arbete

 

Sjukskrivningarna har under den senaste femårsperioden ökat kraftigt i Värmland, främst inom psykiatriska diagnoser vilka särskilt drabbar kvinnor som arbetar i den offentliga sektorn med nära kontakt med individer. I Värmland finns totalt drygt 6000 pågående sjukfall nästan hälften är psykisk ohälsa. Samtidigt finns en stark arbetsmarknad med svårigheter att tillgodose arbetsgivares behov av arbetskraft. I flera av den offentliga sektorns yrkesgrupper är det brist på arbetskraft. Många har en yrkesutbildning och kompetens som i nuläget inte kan användas i arbetslivet då många har svårt att återgå till ordinarie arbetsuppgifter och riskerar långa sjukskrivningsperioder.

 

Tjänstedesignmetoden har flera verktyg och arbetssätt som skapar användar- och behovsstyrd förståelse den möjliggör även att idéer arbetas fram och testas löpande under processen tillsammans med personer det berör. Syftet är att lära sig av individer med psykisk ohälsa vilka varit sjukskrivna en längre tid, för att förstå deras behov och undersöka hinder mot välmående och arbete. Vidare ska projektet utforska hur arbetsgivarna, chefer, kollegor, fackförbund med flera kan jobba annorlunda.

 

Andra samarbetande aktörer, som har stort ansvar och stora roller för personer med ohälsa eller sjukskrivningar, är Arbetsförmedlingen lokalt, Försäkringskassan, utvalda fackförbund, arbetsgivarorganisationer, företagshälsovården samt samordningsförbunden i Värmland. Dessa har inga direkta deltagare med i projektet och tar inte del av något ESF-stöd.

 

Målsättningen med projektet är att tillsammans öka kompetensen hos i första hand de samverkande parterna så att deras höga sjukskrivningstal har minskat redan när projektet är slut.  Vi hoppas särskilt kunna bidra till att minska den ojämnställda sjukfrånvaro som finns inom offentlig verksamhet i Värmland.

 

Deltagande delprojekt via deras HR-funktioner
Karlstad kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen
Region Värmland
Kristinehamns kommun
Filipstads kommun
Eda kommun
Säffle kommun
Försäkringskassan i Värmland

 

Projektägare
Enhetschef Ida Kullgren, utvecklingsenheten Region Värmland   ida.kullgren@regionvarmland.se

 

Huvudprojektledare
Sofia Axelson, utvecklingsenheten Region Värmland, sofia.axelson@regionvarmland.se