Complete

En förebyggande tidig insats i skolsamverkan för att rusta fler elever att klara skolan för ett fortsatt studie-/arbetsliv samt minska inflödet av ungdomar till aktivitetsersättning.

Behovsgrupper identifierades till:
-gymnasieelever på Nobelgymnasiet, Karlstad,vilka har svårigheter att inte klara studier och/eller få en yrkesexamen, med följdeffekten att det blir stora svårigheter att framgent få och behålla ett arbete.
– mentorer på yrkesprogrammet i behov av Supported Employment för att bättre kunna identifiera svårigheter och kunna initiera “valbara vägar” samt utifrån individuella behov.

 

Syftet var att genom samordnande insatser, tidigt identifiera elever med svårigheter och behov av stöd samt att säkerställa att eleverna får rätt insats från rätt myndighet.
Syftet var även att utifrån resultat i Complete implementera nya arbetssätt inom skolan.

 

Complete har bedrivits under med deltagarverksamhet under hösten 2016 utifrån en planeringsfas under våren samma år.

Complete avslutas i och med årsskiftet 2016/2017
Slutrapporten kan läsas här Slutrapport Complete 161214

 

Projektledare för Complete: Annika Dahlman, Arbetsförmedlingen
annika.dahlman@arbetsformedlingen.se

 

Projektet finansieras genom extra medel från Nationella rådet, Finsam9.0

 

Projektbeskrivning Complete web