Styrelse & Organisation

Samspelet är ett finansiellt samordningsförbund med en styrelse som egen juridisk person.
Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ.
Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen och i beslutade riktlinjer och reglementen.
Styrelsen beslutar om mål, riktlinjer och budget till olika projekt. Budget- och  verksamhetsuppföljning är en stående punkt liksom utveckling av förbundet och dess verksamhet.
I styrelsen ingår politiskt valda representanter från vardera medlem förutom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som företräds av högre chefer.

 

Samspelets styrelse år 2020
Per-Inge Lidén,  ordförande
Pernilla Mattsson, vice ordförande
Björn Eriksson, ledamot
Margareta Ivarsson,  ledamot
Eric Hesselius,  ledamot
Anders Leander,  ledamot
Kenth Carlsson, ledamot

Carl Hast, ersättare
Lena Hertzberg,  ersättare
Thomas Gustafsson,  ersättare
Björn Johansson, ersättare
Lars Nilsson, ersättare
Ulrica Jocobs, ersättare
Andreas Johansson, , ersättare

 

Förbundschef
Förbundschefen arbetar på uppdrag av förbundets styrelse för att planera och genomföra arbetet i förbundet  och stå för verkställigheten av styrelsens beslut.
Att vara föredragande i styrelsen, biträda presidiet, förbereda ärenden och lägga fram framlägga ekonomiska rapporter inför beslut, ledar verksamhetsprocesser, ansvara för uppföljning och utvärdering, tillse att fattade beslut efterföljs samt rapportera från finansierad verksamhet och tillse att beslutad budget efterföljs, ingår i uppdraget.
Arbetet utgör även att vara sammankallande för beredningsgruppen, styrgrupper och lokala grupper.
Vidare ingår att företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå, internt och externt, samt delta i olika nätverksgrupper.

 

Beredningsgruppen
Högre chefer från Samspelets medlemmar/parter ingår i Beredningsgruppen.

I uppdraget ingår att tillsammans främja samverkan och samordning mellan våra parter samt bevaka medborgares behov av samordnade insatser.
Vidare ska beredningsgruppen hjälpa och stödja förbundschefen i beredningen av ärenden inför styrelsebeslut, utveckling av verksamhetsstrategier och utveckling av befintliga aktiviteter, uppföljning och utvärdering samt projektering av nya projekt.

 

Styrgrupper
För att optimera effektiv samverkan, och förankra Samspelets aktiviteter och projekt hos alla inblandade parter, finns lokala chefsstyrgrupper.
Varje projekt har sin egen lokala styrgrupp med chefer från parterna.