Förstudieprojekt Omställning

Förstudie Projekt Omställning

Sjukskrivningarna har under den senaste femårsperioden ökat kraftigt, främst inom psykiatriska diagnoser vilka särskilt drabbar kvinnor som arbetar i den offentliga sektorn med nära kontakt med individer.  I Värmland finns totalt ca 5 000 personer sjukskrivna.
Samtidigt finns en stark arbetsmarknad med svårigheter att tillgodose arbetsgivares behov av viss arbetskraft.I flera av den offentliga sektorns yrkesgrupper är det brist på arbetskraft. Många har en yrkesutbildning och kompetens som för tillfället inte kan användas i arbetslivet då vissa inte kommer kunna återgå i ordinarie arbetsuppgifter och riskerar långa sjukskrivningsperioder.

 

Syfte med projektet är att förstå vad som påverkar återgången i arbete under en sjukskrivningsperiod. Genom kunskap om hinder och drivkrafter, skapa strukturer hos samhällsaktörer som underlättar återgången i arbete där förmåga och kompetens tas tillvara, inom de yrken där arbetskraftsbristen är stor.
Målet för Omställning är att fler värmlänningar snabbare återgår i arbete samt att Arbetsgivare får arbetskraft med rätt kompetens.

 

Omställning är ett pilotarbete inom Karlstad/Hammarö i uppstarten med en struktur för projektet med arbetsområde hela Värmland.
De två första faserna sker inom, och finansieras av,  för perioden 180215 -180831.
Projektägare är Försäkringskassan.
Jämställdhetsperspektivet är identifierat och en del i arbetet.

 

Projektledare Sofia Axelsson 010-112 68 93
  sofia.axelsson@forsakringskassan.se

 

Projektansökan  Projektide Projekt Omställning_180109_2