CSR Hållbart Värmland i Samspelet

Vad är hållbarhet?

CSR (Corporate Social Responsibility) är företags ansvarstagande för hur de påverkar samhället. Begreppet hållbarhet är numera mer använt. Hållbarhet handlar om att vad vi gör idag spelar roll för hur världen kommer se ut i framtiden och utgår från framtida människors behov. Hållbarhet delas in i tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social.
Enligt Bruntlandrapporten är definitionen av hållbarhet:

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

År 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030. Denna innehåller 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling som ska vara nådda år 2030.

                   

 

Vad är social hållbarhet?/Varför social hållbarhet?    För Samspelet?

Sociala dimensionen handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, rättigheter och behov. Att stärka social hållbarhet handlar bland annat om att minska skillnader i hälsa, vilket är Samordningsförbundens huvuduppdrag – att samverka till en arbetslivsinriktad rehabilitering med individens behov i centrum. Samspelet jobbar för att behålla och förbättra den sociala hållbarheten där jämställdhetsintegrering genomsyrar allt arbete.

Forskning visar att det är viktigt för individers hälsa att delta i arbetslivet, att tillhöra ett sammanhang, att bidra till samhället, att känna sig behövd och ha en egen försörjning. Att en individ når egen försörjning är också viktigt för samhället – allas bidrag till skatteintäkter behövs för att bibehålla välfärdssamhället.

I Värmland kommer fram till år 2022 att behövas 12 000 nya personer i anställning för att klara kompetensförsörjningen i länet och därmed fortsatt tillväxt. Vi tror att alla har kunskap och kompetens som behövs i samhället och att med rätt stöd och anpassning kan de flesta arbeta 100 % av sin arbetsförmåga! Vi tror att arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor kan vara behjälpta av en bredare rekrytering!

Samspelet hjälper människor och företag att växa genom att matcha rätt person till rätt arbetsuppgifter. Att öppna upp din arbetsplats genom att erbjuda praktik till en person med funktionsvariation ger er ny kompetens som förstärker och/eller frigör värdefull tid för andra medarbetare, det vill säga – hjälp i ert arbete!! Och vem vet – kanske du upptäcker en medarbetare du inte kan vara utan? På så vis kan din verksamhet bli mer effektiv samtidigt som du bidrar till en ökad social hållbarhet genom att hjälpa en person med behov av stöd och anpassning att komma in i arbetslivet!

Förutom att du får ny kompetens till din verksamhet har forskning även visat att en organisation/arbetsgrupp med mångfald är mer innovation och kreativ än homogena grupper. Med mångfald menar vi allt som skiljer individer åt, exempelvis personlighet, kompetens, erfarenheter, ålder, kön och kultur.  En breddad rekrytering där du tar ett socialt ansvar kan också stärka ditt varumärke som arbetsgivare och företag, vilket kan vara av stor vikt i både rekryterings-och affärssammanhang.

 

DE GLOBALA MÅLEN SOM SAMSPELET FOKUSERAR PÅ

Nr 1: Utrota fattigdom i alla dess former.

Nr 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande i alla åldrar.

Nr 5: uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors ställning.

Nr 8: Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Delmål: Alla män och kvinnor, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, ska nå full och produktiv sysselsättning med anständiga villkor samt ha en likvärdig lön för arbetet.

 

Mer information kan fås via Ulrica Matthed, arbetsgivarkoordinator  ulrica.matthed@karlstad.se
eller Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef  meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Information om Värmlandsarbetet i stort ses på www.csrhallbartvarmland.se