Avslutade utvärderade projekt

 

 

Samspelet har finansierat olika projekt/insatser för medborgare i våra kommuner
från och med december 2008.

 

Alla finns i menyraden nedan med sina respektive utvärderingar.

 

FMK Försäkringsmedicinsk kompetensutveckling med ökad kompetens specifikt hos försörjningsstödshandläggare har pågått 150601 -160131. Dess slutrapport om behovet av samverkan för personer utan sjukpenninggrundande inkomst finns att läsa här.

 

Esf-projekt Porten i alla kommuner. Deltagarinsats 2016-01-01 – 2018-12-31
Slutrapporten finns att läsa här.

 

Porten Karlstad som sedan årsskiftet 2015/2016 övergått i Esf-projekt Porten med verksamhet i Samspelets 4 kommuner för åldersgruppen 18 -61 år
presterar här sin slutrapport tillsammans med en kortversion av densamma.
Esf-projekt Porten har koppling till den avslutade Arena Förstudie vars slutrapport du också kan läsa här.

 

Horisont är den enda insats som implemeterats,  och även utökats,
i ordinarie verksamhet i Karlstad kommun

 

Framtagen arbetsmetodik i JobbTorg har implementerats i Karlstad kommuns ordinarie verksamhet med viss samordning med Arbetsförmedlingen

 

Arbetsmetodik framtagen i Samverkstan, liksom gjorda erfarenheter, finns med som en del inom nuvarande insats Porten och som en del i förstudie Arena. Utvärderingen, gjord av Johanna Gustavsson, Örebro Universitet, finns även den som grund för fortsatt arbete inom Samspelet och dess parter.

 

NPS-projektets framtagna metodik har införts som en del i landstingets nya arbetsformer kring utredning inom det neuropsykiatriska området